ज्योति मगर : म मनै हु कसैले मेरो जस्तो उत्ताउलोपन लाई सम्हालेर राख्न सक्दैन !

Sharing is caring!

फागुन १२

काठमाडौँ , नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा ज्योति मगर आफ्नो हाउभाउको कारण बढी चर्चित छिन् । ज्योती मगरको पहिरन र हाउभाउले बढी चर्चा पाउँछ । सामाजिक संजादेखि स्टेज कार्यक्रममा उनको उत्ताउलोपनाले चर्चा पाउँछ । ज्योती गीत गाउँदा पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द बढी प्रयोग गर्छिन् । खुलेका पहिरन त उनको विशेषता नै हो ।

उनै, ज्योती मगर समय समयमा सामाजिक संजालमा हट फोटो राखेर पनि चर्चामा आउँछिन् । विशेषगरि, माथिल्लो भाग अत्याधिक खुलेको तस्बिर राख्दै ज्योतीले फ्यानको ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

उनै, ज्योती खुलेको पहिरनमा तस्बिर राख्दै –‘कसैले पनि मेरो उत्ताउलोपन सम्हाल्न सक्दैन ।’ ज्योतीले यो क्याप्सन लेखेर के कुराको संकेत गर्न खोजेकी हुन् यो त उनले नै जानुन् । तर, उनको उत्ताउलोपन सम्हाल्ने मान्छे कहिले भेटिएला ?

Ufflosf du/n] uLt k|:t’t lrtjgsf] v}/xgLdf hf/L kfrf}F lvr/f dxf]T;jdf laxLaf/ uLt k|:t’t ub}{ uflosf Hof]lt du/ . t:jL/ M gf/fo0f 9’+ufgf, /Tggu/-lrtjg_, /f;;

Leave a Reply

shares